W związku ze zmianami w organizacji administracji skarbowej, wprowadzanymi przez uchwaloną przez Sejm 28 listopada 2014 r. nowelizację ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych i innych ustaw, pracownicy urzędów skarbowych staną się pracownikami izby skarbowej, zaś dyrektor izby skarbowej będzie wykonywać zadania z zakresu prawa pracy również wobec osób znajdujących się w strukturach urzędów skarbowych. Urzędy skarbowe pozostaną organami postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, jednakże osoby wykonujące zadania z tego zakresu, będą pracownikami izby skarbowej, a nie jak dotychczas urzędu.

Zobacz: Senat za zmianami w ustawie o Służbie Celnej >>

Celem nowelizacji rozporządzenia w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe jest prawidłowe umocowanie osób prowadzących postępowanie mandatowe. Zgodnie ze znowelizowanym przepisem będą to pracownicy izb skarbowych. Pozwoli to na niezakłócone prowadzenie nowych postępowań i kontynuację dotychczasowych przez właściwe komórki organizacyjne.