Przyjęty przez Rząd projekt ustawy zakłada wprowadzenie zerowej stawki akcyzy dla gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00 przeznaczonego do napędu silników spalinowych. Chodzi tu o preferencje podatkowe na gaz ziemny CNG i LNG przeznaczony do napędu silników spalinowych. Ma to pozwolić skuteczniej walczyć ze smogiem. Wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na gaz LNG i CNG ma być bodźcem do rozwoju infrastruktury gazowej. Jak wynika z uzasadnienia, szersze niż dotychczas wykorzystanie LNG i CNG stanowi także element dywersyfikacji paliw napędowych, a zatem przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa transportu w kraju.

Powrót konwojowania
Projekt ustawy zakłada także przywrócenie regulacji umożliwiającej fakultatywne zarządzenie przez naczelnika urzędu celno-skarbowego konwojowania wyrobów akcyzowych do granicy terytorium kraju w przypadku ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu albo do momentu wprowadzenia ich do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego.

Zmiany w ubytkach wyrobów akcyzowych
Zmianie ulegną także zasady opodatkowania ubytków w towarach akcyzowych. Rząd proponuje wyłączenie z zakresu definicji ubytków wyrobów akcyzowych strat powstających podczas produkcji piwa i wyrobów winiarskich oraz zwolnienie od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających maksymalny poziom norm do wysokości równej rzeczywistym stratom. Konieczne będzie jednak udowodnienie ich naturalnego charakteru wynikającego z właściwości wyrobów. Zmiany umożliwią także określenie norm w zakresie magazynowania i przemieszczania piwa i wyrobów winiarskich w drodze rozporządzenia (zamiast ustalania ich każdorazowo przez naczelnika urzędu skarbowego).

Dokument e-DD
Z projektu ustawy wynika również możliwość zastąpienia papierowego dokumentu dostawy stosowanego do przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką podatku dokumentem w formie elektronicznej (e-DD).

Projekt nowych przepisów zakłada także wprowadzenie możliwości złożenia przez podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy, również w formie elektronicznej.

Dodatkowo, w przepisach celnych wskazano taki sam sposób naliczania i poboru odsetek pobieranych od należności celnych, jaki określono w ustawie Ordynacja podatkowa dla poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Nowe rozwiązania powinny wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zastąpienia papierowego dokumentu dostawy dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD), które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 r.

Akcyza. Komentarz Szymon ParulskiAkcyza. Komentarz >>