Resort finansów po raz drugi zajął stanowisko w sprawie opodatkowania książek elektronicznych sprzedawanych na nośnikach cyfrowych i przez internet, które są opodatkowane w Polsce 23% stawką podatku VAT. Takie samo stanowisko przedstawił w odpowiedzi na interpelację nr 1333.

Minister zaznaczył, że podatek VAT jest podatkiem zharmonizowanym w ramach UE i zastosowanie obniżonej stawki podatkowej jest ograniczone do towarów i usług wymienionych w załączniku nr III do dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347).

Zgodnie z powyższą regulacją Polska może stosować obniżoną 5% stawkę VAT do książek, w tym drukowanych, wydawanych na dyskach, taśmach i innych nośnikach. Osobną kategorię stanowią książki elektroniczne do których zastosowanie ma 23% stawka podatkowa.

Na mocy dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 44) zostało wprowadzone zastrzeżenie, iż "stawki obniżone nie mają zastosowania do usług świadczonych drogą elektroniczną".

W związku z tym, jakiekolwiek ewentualne zmiany w opodatkowaniu książek elektronicznych w Polsce będą możliwe po stworzeniu podstaw prawnych do takiego działania na szczeblu unijnym.