Przygotowany przez resort projekt rozporządzenia dotyczącego trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych przewiduje nowe formy komunikacji z dłużnikami, których celem jest zachęcenie do dobrowolnego wykonania obowiązku, a przez to uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z prowadzoną egzekucją.

W sprawach, w których niewykonanie obowiązku powstało np. na skutek przeoczenia, wierzyciel będzie mógł informować zobowiązanego o terminie zapłaty lub jego upływie, wysokości należności pieniężnej, rodzaju i wysokości odsetek, czy kosztów egzekucyjnych, wykorzystując do tego internetowe portale informacyjne, SMS-y, e-maile czy telefony.

Projekt wprowadza także regulację umożliwiającą czasowe odstąpienie przez wierzycieli od obowiązku niezwłocznego doręczania dłużnikowi upomnienia, gdy okres do upływu terminu przedawnienia należności nie jest krótszy niż 6 miesięcy. Wysłanie upomnienia, a w konsekwencji wystawienie tytułu wykonawczego następować będzie dopiero, gdy należność z odsetkami przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia. Zgodnie z uzasadnieniem resortu, dzięki takiemu rozwiązaniu uniknie się występujących obecnie sytuacji, gdy do egzekucji administracyjnej kierowane są tytuły wykonawcze obejmujące nawet dziesiątki groszy.

Przewidziano także możliwość sporządzania tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych przy pomocy aplikacji informatycznych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Zobacz także: Będzie nowy wzór tytułu wykonawczego stosowanego w administracji >>

Tekst pochodzi z Vademecum Głównego Księgowego Administracja