Do fiskusa zwrócił się współmałżonek w sprawie skutków podatkowych wpływu środków pieniężnych stanowiących majątek odrębny współmałżonki na wspólne konto małżonków mających wspólność majątkową małżeńską.

W przedmiotowej sprawie żona otrzymała darowiznę pieniężną od swojej matki, przelewem na jej konto osobiste. Żona złożyła w urzędzie skarbowym zgłoszenie SD-Z2 wraz z kopią przelewu oraz umową darowizny. Następnie powyższe środki pieniężne zostały przelane na wspólne konto bankowe małżonków z zamiarem wykorzystania ich na planowany zakup mieszkania. Lokal mieszkalny miał być nabyty na wspólne imię małżonków, jako ich majątek wspólny.

Zdaniem męża opisany wyżej stan faktyczny jest wyłączony spod rządów ustawy o podatku od spadków i darowizn i że nie jest zobowiązany do składania zgłoszenia SD-Z2. Współmałżonek uznał, że jego żona nie dokonała darowizny środków pieniężnych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego na jego rzecz, tj. czynności przysporzenia na rzecz majątku osobistego męża kosztem własnego majątku żony. Mąż środków tych nigdy nie traktował, jako jego majątku osobistego.

Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem. Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają wyłącznie czynności, które zostały enumeratywnie wymienione w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. czynności prawne, których skutkiem jest nieodpłatne nabycie rzeczy lub praw majątkowych przez osoby fizyczne. Nabycie majątku tytułem darowizny jest jedną z tych czynności, które ustawodawca objął zakresem przedmiotowym ustawy.

W rozpatrywanej sprawie, fakt bycia współwłaścicielem wspólnego konta bankowego, przy istniejącej wspólności majątkowej małżeńskiej, nie oznacza, że możliwość dysponowania środkami pieniężnymi współmałżonki, pochodzącymi z jej majątku, wynika z darowizny uczynionej na rzecz współmałżonka, gdyż wpływ środków pieniężnych pochodzących z majątku odrębnego żony zasilił wspólny rachunek bankowy małżonków w celu realizacji zakupu wspólnego mieszkania i nie nastąpił w wykonaniu umowy darowizny zawartej w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Fiskus uznał więc, że na gruncie podatku od spadków i darowiznv dla współmałżonka z tego tytułu nie powstaną obowiązki podatkowe. Dlatego współmałżonek nie jestem zobowiązany do składania zgłoszenia SD-Z2.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 sierpnia 2014 r., IBPBII/1/436-177/14/MCZ, LEX nr 243649

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego