Spotkanie FASB, jakie odbyło się 29 stycznia było poświęcone planowanym zmianom zasad klasyfikacji instrumentów finansowych. Propozycja wynikała z uzgodnionego wcześniej z IASB stanowiska w sprawie uwzględniania modelu biznesowego przy klasyfikowaniu instrumentów finansowych. FASB uznała, że nie będzie kontynuowała prac w tym zakresie odrzucając wcześniejsze stanowisko.

Jednocześnie FASB zdecydowała nad prowadzeniem dalszych prac nad:

- pozostawieniem aktualnie obowiązujących w świetle US GAAP zasad klasyfikacji i wyceny pożyczek oraz inwestycji w dłużne papiery wartościowe,
- jednolitym modelem klasyfikacji i wyceny zarówno pożyczek (w tym należności handlowych) jak również dłużnych papierów wartościowych.

Część przedstawicieli FASB uznała bowiem, że pożyczki oraz dłużne papiery wartościowe stanowią podobne instrumenty finansowe i z tego powodu nie powinny podlegać różnym zasadom klasyfikacji i wyceny jedynie z uwagi na ich odmienna formę prawną.