Czy po 1 stycznia 2008 r. będzie można nadal wystawiać dla dostawców towarów faktury, których przedmiotem będzie „premia pieniężna"? Jeżeli nie, to z jakiej podstawy prawnej to wynika?


Brak obowiązku (i możliwości) wystawiania sprzedawcom faktur dokumentujących przyznawane przez nich premie pieniężne stanowi konsekwencję wyroków sądów administracyjnych, w których odrzuciły one stanowisko Ministerstwa Finansów przewidujące możliwość traktowania premii pieniężnych jako zapłaty za usługę.
Skutki podatkowe w VAT, jakie wywołują premie pieniężne wywołują wiele wątpliwości. W piśmie z dnia 30 grudnia 2004 r. (PP3-812-1222/2004/AP/4026, Dz. Urz. MF z 2005 r. Nr 2, poz. 22) Minister Finansów uznał, że "dla celów podatkowych wypłacone premie pieniężne będą traktowane jak rabat lub jak zapłata za usługę".
Stanowisko to zostało jednak odrzucone przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 lutego 2007 r. (I FSK 94/06, Dor. Pod. 2007, nr 4, s. 41). W wyroku tym czytamy, że "za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT nie można uznać obrotów w wysokości określonej umownie osiągniętych przez nabywcę towarów. Premia wypłacona przez sprzedawcę, w przypadku osiągnięcia określonego progu obrotów nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi". Analogiczne stanowisko zajął również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 maja 2007 r. (III SA/Wa 4080/06, niepubl.). Jak jednocześnie wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 lutego 2007 r., wypłacenie premii pieniężnej jest "obojętne z punktu widzenia podatku od towarów i usług, podlega natomiast u nabywcy towarów, któremu ta premia jest przekazywana, zaliczeniu do przychodów w podatku dochodowym".
Orzeczenia powyższe powodują, że nie ma podstaw do traktowania premii pieniężnych jako wynagrodzenia za świadczoną usługę, a w konsekwencji - wystawiania sprzedawcom faktur dokumentujących premie pieniężne. Przyjęcie stanowiska zaprezentowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 lutego 2007 r. oznacza również, ze w przypadku przyznawania premii pieniężnych sprzedawca nie musi wystawiać faktur korygujących do faktur dokumentujących czynności, których (pośrednio) dotyczy premia pieniężna. Wystarczające jest w takim przypadku wystawianie not obciążeniowych (przez nabywcę) lub not uznaniowych (przez sprzedawcę).