W przedmiotowej sprawie do burmistrza miasta wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej obsługi prawnej urzędu miasta. Osoba, która złożyła wniosek zażądała kopii faktur wraz z ich opisem. Osoba otrzymała ostatecznie wnioskowane kopie faktur, ale z zaczernionymi najistotniejszymi informacjami. Tym samym według wnioskodawcy burmistrz jedynie pozornie udzielił jej informacji.

Burmistrz stanął na stanowisku, że faktury, które są w załączeniu oraz ich opis zawierają zapisy stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Sprawa trafiła do WSA w Olsztynie. Zdaniem sądu informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym oraz wydatkowania publicznych środków finansowych. Pojęcie informacji publicznej jest szerokie i obejmuje wszelkie sprawy publiczne również wówczas, gdy wiadomość nie została wytworzona przez podmiot publiczny, a jedynie odnosi się do nich. Biorąc to pod uwagę sąd przyjął, że żądane przez osobę fizyczną dane mają charakter informacji publicznych. Odbiorcą spornych faktur był bowiem organ administracji publicznej, a konkretnie jego jednostka pomocnicza w postaci urzędu miasta.

Nie ulega więc wątpliwości, że burmistrz miasta, jako organ samorządu terytorialnego, jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji, mających charakter informacji publicznej, w której posiadaniu się znajduje. Niewątpliwe też faktury dotyczyły spraw publicznych, ponieważ obejmowały one obsługę prawną organu administracji publicznej. Domaganie się zatem dostępu do tego rodzaju informacji, jest w pełni uprawnione na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Organ może ograniczyć jednak dostęp do żądanych informacji publicznych ze względu na prywatność osoby fizycznej lub z uwagi na ochronę informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Zdaniem sądu burmistrz chroniąc tajemnicę przedsiębiorcy nie zauważył, że odmowa udostępnienia informacji publicznej musi przybrać formę decyzji administracyjnej, w której organ precyzyjnie wyjaśni przesłanki swojego rozstrzygnięcia i wykaże jego zasadność. Niewydanie decyzji w takiej sprawie jest bezczynnością. Wobec tego, WSA w Olsztynie uznał, że organ pozostaje w bezczynności, ponieważ ani nie udostępnił wnioskodawcy pełnej treści żądanych faktur, ani nie wydał decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Wyrok WSA w Olsztynie z 27 maja 2014 r., II SAB/Ol 45/14