Zgodnie z Zasadami etyki doradców podatkowych doradcy są zobowiązani do zdobywania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Informacje o uczestnictwie w 2012 r. w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i zdobytych punktach wpisywane są w panelu mDoradcy do 31 marca 2013 r.

Z obowiązku zdobywania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych zwolnieni są:

- doradcy podatkowi będący pracownikami naukowymi wyższych uczelni lub instytucji równoważnych, posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, wykonujący pracę naukową lub dydaktyczną w zakresie zbieżnym z tematyką egzaminu na doradcę podatkowego, oraz

- doradcy podatkowi będący członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego.

W celu skorzystania z powyższego zwolnienia doradcy podatkowi powinni przesłać do właściwego Regionalnego Oddziału KIDP kopie dokumentów poświadczonych przez doradcę podatkowego za zgodność z oryginałem, z których wynika indywidualne zwolnienie z obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Do końca grudnia 2012 roku doradcy byli zobowiązani zdobyć 32 punkty z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.