Od 1 stycznia 2015 r. wszystkie usługi telekomunikacyjne, nadawcze oraz elektroniczne będą opodatkowane w państwie usługobiorcy, co będzie wiązało się z koniecznością rejestracji dla celów podatku VAT w państwie - siedzibie odbiorcy usług.

Decyzją Komisji Europejskiej z 13 września na potrzeby rejestracji oraz składania deklaracji VAT w poszczególnych państwach członkowskich zostanie opracowany elektroniczny interfejs. Za pomocą jednolitej wiadomości elektronicznej mają być przekazywane i przetwarzane informacje na potrzeby procedury szczególnej oraz deklaracje w zakresie podatku od wartości dodanej (VAT).

Rozporządzenie Komisji Europejskiej ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do procedur szczególnych dotyczących podatników mniemających siedziby, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami zostało ogłoszone w Dz. U. UE z 14 września 2012 r. L 249/3.