Tak wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z 24 lipca 2014 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka produkcyjna, z pytaniem czy prawo do korekty podatku VAT należnego w deklaracji dla podatku VAT za okres rozliczeniowy, w którym otrzymano potwierdzenie eksportu, jest ograniczone czasowo.

Spółka eksportując bowiem swoje wyroby (do różnych regionów świata) nie zawsze była w stanie uzyskać terminowo dokumenty z urzędu celnego, poświadczające dokonanie eksportu. Dlatego, zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy o VAT strona wykazywała dostawę z zastosowaniem stawki właściwej dla dostawy towarów na terytorium kraju. Jednocześnie, na podstawie art. 41 ust. 9 ustawy o VAT, w momencie otrzymania potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium UE, spółka dokonywała korekt należnego VAT za okres rozliczeniowy, w którym otrzymała dokument.

Według spółki prawo do dokonania korekty podatku VAT należnego w związku z otrzymaniem dokumentów potwierdzających eksport, nie podlega przedawnieniu.

                                                

Z kolei fiskus uznał, że prawo do korekty podatku należnego w deklaracji dla podatku VAT za okres, w którym otrzymano potwierdzenie eksportu jest ograniczone czasowo, poprzez upływ 5-letniego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji, w której naliczono podatek VAT według stawki krajowej od transakcji eksportowej.

Sprawa trafiła do WSA we Wrocławiu. Sąd zgodził się z fiskusem. WSA stwierdził, że termin "korekta podatku należnego", jaki użyty został w treści art. 41 ust. 9 ustawy o VAT w istocie odnosi się do podatku ujawnionego pierwotnie z tytułu nieudokumentowanej sprzedaży eksportowej i obliczonego według stawki podatku właściwej dla sprzedaży krajowej. Wolą ustawodawcy korekta ta została umiejscowiona w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz poza terytorium Wspólnoty. Nie zmienia to jednak rzeczywistego charakteru tej korekty, jako "poprawienia" podatku należnego, który został wykazany przez podatnika we wcześniejszym okresie (wobec braku dokumentacji wywozowej). A skoro upoważnienie do korekty podatku należnego, o którym mowa w art. 41 ust. 9 ustawy o VAT, jakkolwiek realizowane w rozliczeniu za okres, w jakim podatnik otrzymał potwierdzający wywóz dokument, ma za przedmiot podatek należny pierwotnie ujawniony według stawki krajowej, to trafnie wywiódł fiskus, że korekta ta jest ograniczona terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego (zwrotu podatku naliczonego), na które składała się owa kwota podatku należnego. Według sądu za słusznością stanowiska fiskusa przemawia także stabilizujący sytuację prawną podatnika i organu charakter instytucji przedawnienia, co na gruncie prawa podatkowego wiąże się także z ograniczeniem w czasie obowiązków o charakterze dokumentacyjnym.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 24 lipca 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 321/14

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego