W świetle poprawki do MSR 27 jednostka może stosować metodę praw własności do wyceny inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach. EFRAG oceniła, że zmiana ta jest korzystna i rekomenduje ją do przyjęcia w ramach ustawodawstwa UE.

Pełna wersja stanowiska EFRAG wraz z uzasadnieniem jest dostępna pod adresem: www.efrag.org >>

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego