Ministrowie podkreślili, że działania w zakresie unikania opodatkowania muszą być podejmowane w kontekście globalnym, nie mogą prowadzić do harmonizacji podatków i ograniczania suwerenności państw w tym zakresie oraz naruszenia zasad Jednolitego Rynku.

Minister Mateusz Szczurek podzielił opinie, wskazujące na wyzwania stojące przed państwami członkowskimi UE, związane z agresywnym planowaniem podatkowym oraz konkurencją podatkową między państwami. Zwrócił uwagę, że kwestia minimalnego poziomu opodatkowania musi być rozpatrywana w szerszym zakresie, a wprowadzenie tego rodzaju narzędzi zapobiegających nadużyciom w niektórych dyrektywach jest zasadne.

Jednak należy pamiętać, że wprowadzenie minimalnej stawki oznaczałoby harmonizację stawki podatkowej CIT na poziomie UE, a niska stawka podatkowa nie zawsze zaburza konkurencję. Niezbędne byłoby również określenie podstawy opodatkowania, gdyż stawka podatkowa jest tylko jednym z elementów systemu opodatkowania podmiotów gospodarczych – wymagałoby to dalszych analiz i uzgodnień.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego