„Zawiera on kilkanaście zmian ważnych z punktu widzenia bieżącej działalności firm i ich relacji z urzędami. Szkoda, że nie był w obecnym kształcie konsultowany przez pracodawców" - mówi Katarzyna Urbańska, dyrektorka Departamentu Prawnego PKPP Lewiatan.

Składa się z 29 artykułów, z czego tylko 23 dotyczą redukcji obowiązków informacyjnych dla firm lub ograniczenia barier administracyjnych. Lewiatan uczestniczył na bardzo wstępnym etapie prac nad projektem założeń do ustawy, podczas którego Ministerstwo Gospodarki przedstawiło partnerom społecznym listę 100 barier ułożoną według stopnia uciążliwości i kosztów, które te obowiązki informacyjne generują po stronie firm. Warto przypomnieć, iż projekt ten jest realizacją europejskiej polityki Better Regulations, w ramach której wszystkie kraje członkowskie zobowiązały się do redukcji obowiązków informacyjnych dla firm i generujących dla nich koszty, o 25 proc. do końca 2012 r.

„Pozytywnie oceniamy m.in. wydłużenie terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego z 31 marca do 31 lipca, skrócenie terminu przedawnienia należności z tytułu składek z 10 lat do lat 5, zniesienie obowiązku ogłaszania sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B, zmianę w zakresie obligatoryjnego ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszeń wymaganych przez KPC.

Projekt ustawy ma ułatwić komunikację miedzy funduszami emerytalnymi a członkami tego funduszu. Oświadczenie o stosunkach majątkowych istniejących między osobą występującą z wnioskiem o przyjęcie do funduszu a jej małżonkiem, na wniosek tej osoby będzie mogło zostać złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kwestia wprowadzenia komunikacji elektronicznej w kontaktach pomiędzy firmami (np. fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, banki) i ich klientami jest od wielu lat podnoszona przez PKPP Lewiatan w Czarnej Liście Barier. Zmiana przepisów prawa odnosząca się jedynie do jednego oświadczenia, nie jest zmianą zadowalającą środowisko biznesu i niewiele upraszcza w praktyce - mówi Katarzyna Urbańska.

Lewiatan pozytywnie ocenia umożliwienie organizacjom pracodawców i organizacjom związkowym występowanie o dokonanie ogólnej interpretacji podatkowej, zmniejszenie częstotliwości przekazywania przez płatnika ubezpieczonego informacji o odprowadzanych składkach do ZUS i NFZ z raportów miesięcznych raz na rok lub na żądanie pracownika nie częściej niż jeden raz na miesiąc, skrócenie okresu przechowywania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty przez płatnika składek z 10 lat do lat 5, czy zmianę ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie umożliwienia przekazywania informacji wskazanej w treści art. 13 ust. 2 ustawy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

„Popieramy również obniżenie opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych i zmiany w ustawie o PPP, według których zobowiązania z tytułu umów PPP nie będą wpływały na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych" - dodaje Katarzyna Urbańska.

Zdaniem PKPP Lewiatan w projekcie nowej ustawy deregulacyjnej zabrakło jednak wielu innych propozycji, m.in. takich jak:

1) usunięcia obowiązku uzyskiwania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty przez jej wystawcę;

2) wprowadzenia 30 dniowego terminu zwrotu różnicy podatku VAT w miejsce obecnie obowiązującego terminu 60 dniowego;

3) systematyczne lub okresowo, nieodpłatne przekazywanie do GUS informacji i danych statystycznych dot. prowadzonej działalności;

4) prowadzenie ewidencji rachunkowej zapewniającej określenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy;

5) przechowanie ksiąg podatkowych i związanych z nimi dokumentów przez okres przedawnienia zobowiązania podatkowego;

6) niezwłoczne przekazanie zaświadczenia lekarskiego ubezpieczonego do ZUS;

7) złożenie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez oferenta (w przetargach, gdzie wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.. 11 ust. 8 uPZP);

8) wystawianie na żądanie faktur osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej.

źródło: www.pkpplewiatan.pl