Pytanie

Przedsiębiorca posiada gospodarstwo rolne oraz dodatkowo prowadzi działy specjalne produkcji rolnej. W 2016 r. prowadził księgi rachunkowe. W poprzednich latach rozliczał się wg norm szacunkowych. Średnioroczne zatrudnienie za 2016 rok wyniosło 8 osób, natomiast przychód ze sprzedaży brutto przekroczył kwotę 2.000.000 euro.

Czy podatnik taki powinien składać JPK?

Czy działy specjalne produkcji rolnej traktowane są jako przedsiębiorstwo?

Odpowiedź

W sytuacji opisanej w pytaniu, gdy roczny obrót netto jest wyższy niż równowartość 2.000.000 euro, przedsiębiorca nie posiada status mikroprzedsiębiorcy, a więc obowiązek przekazywania przez niego informacji w postaci JPK VAT powstał za styczeń 2017 r.

Przychody uzyskane ze sprzedaży w ramach działów specjalnych produkcji rolnej wliczane są do limitu obrotu dla celów JPK, gdyż osoba prowadząca działy specjalne produkcji rolnej posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu prawa cywilnego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 82 § 1b ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p. - osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 o.p. - tzw. JPK VAT, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 o.p., za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Na podstawie regulacji przejściowych art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z 13.05.2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw do przekazywania informacji w postaci JPK VAT - za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. - nie są obowiązani mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - dalej u.s.d.g.

Definicje art. 104-106 u.s.d.g., odnosząc się do sposobu określenia statusu przedsiębiorcy jako mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy, odwołują się - poza zatrudnieniem - do rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec roku obrotowego.

Na mocy art. 104 u.s.d.g. za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

W sytuacji opisanej w pytaniu roczny obrót netto przekroczył 2 mln euro, a więc nie został spełniony warunek uznania przedsiębiorcy za mikroprzedsiębiorcę.

Przepis art. 3 u.s.d.g. stanowi, że przepisów u.s.d.g. nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie. Sąd Najwyższy uchwałą z 26.02.2015 r., III CZP 108/14, rozstrzygając zagadnienie prawne, czy powództwo producenta rolnego przeciwko przedsiębiorcy o roszczenie z umowy kontraktacji może być uznane za sprawę gospodarczą powierzoną do rozpoznania sądowi gospodarczemu, wyjaśnił, że działalność rolnicza pozostaje działalnością gospodarczą, a jedynie wyłącza się stosowanie do niej przepisów u.s.d.g. W ocenie SN stała działalność w zakresie produkcji trzody chlewnej, w celach zarobkowych, a także zawarta z przedsiębiorcą umowa kontraktacji wiążąca się z wprowadzeniem wytworzonych produktów rolnych na rynek, spełnia wszystkie kryteria działalności gospodarczej.

Dlatego też, pomimo że art. 3 u.s.d.g. wyłącza stosowanie u.s.d.g. wobec działalności wytwórczej w rolnictwie, dla celów stosowania JPK należy uznać, że przychody ze sprzedaży w ramach działów specjalnych produkcji rolnej wliczane są do limitu obrotu dla celów JPK.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów