Przygotowane zmiany ograniczające ilość formularzy, dzięki rezygnacji z niektórych i połączeniu części z nich, są wynikiem m.in. postulatów uczestników procesu budżetowego w zakresie ograniczenia informacji, które powielają się w tych formularzach lub w innych informacjach przekazywanych do Ministerstwa Finansów.

Przy projektowaniu rozwiązań w zakresie planowania na rok 2016 zostały uwzględnione możliwości wynikające z dostępnych obecnie funkcjonalności systemu obsługi budżetu państwa TREZOR w procesie budżetowym.

W projekcie wprowadzono przepisy dotyczące zagregowanego planowania niektórych wydatków bieżących jednostek budżetowych w paragrafie "400 Grupa wydatków bieżących jednostki", mające na celu uproszczenie procesu planowania oraz wykonywania budżetu. Zakłada się, że ograniczenie decyzji o zmianach planu wydatków w zakresie paragrafów zw. z bieżącym funkcjonowaniem jednostek przyczyni się do zmniejszenia obciążeń dysponentów w procesie realizacji budżetu.

Został również wprowadzony przepis dotyczący określenia wysokości środków przeznaczonych na zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Analogicznie jak w latach ubiegłych w projekcie określono sposób i tryb przygotowania materiałów dotyczących planowania budżetowego w układzie zadaniowym. ponadto zmodyfikowany katalog funkcji zadań, podzadań i działań został wyłączony w odrębnym załączniku.

Termin przedłożenia formularzy w zakresie budżetu zadaniowego został ustalony na 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2016. termin opracowania planów rzeczowych tak samo jak w roku ubiegłym został określony na 14 dni, a planów finansowych na 21 dni.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego Administracja