Zgodnie z projektem opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi ma być nowym organem upoważnionym do wydawania, w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Organem upoważnionym do wydawania interpretacji podatkowych w sprawach indywidualnych jest Minister Finansów, który może jednak, w celu zapewnienia jednolitości wydawanych interpretacji i usprawnienia obsługi wnioskodawców, upoważnić podległe mu organy do wydawania interpretacji w jego imieniu w ustalonym zakresie, określając jednocześnie właściwość miejscową i rzeczową tych organów. Obecnie organami upoważnionymi są dyrektorzy czterech izb skarbowych: w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i w Warszawie.

W związku ze zmianami w organizacji izb skarbowych wprowadzonymi zarządzeniem w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów, zgodnie z którym przewiduje się utworzenie nowego Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, które będzie działało w ramach Izby Skarbowej w Łodzi, konieczne stało się udzielenie stosownego upoważnienia dyrektorowi tej izby.

Projekt rozporządzenie zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) zakłada upoważnienie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi do rozpatrywania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie lubelskim, łódzkim, opolskim lub świętokrzyskim. W związku z tym zmianie ma ulec także właściwość miejscowa pozostałych czterech dyrektorów.

W wyniku tego, nowelizacji, która odzwierciedli planowane zmiany, będzie musiało ulec także rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku. Przy okazji, we wzorze wniosku o wydanie interpretacji planuje się wprowadzenie części, w której wnioskodawca podawałby dane identyfikacyjne pełnomocnika lub osoby upoważnionej oraz dane w zakresie adresu do doręczeń, co ma znacznie ułatwić pracę przy obsłudze wniosków, gdyż umożliwi szybką identyfikację podmiotu upoważnionego do odbioru korespondencji i zmniejszy możliwość wystąpienia pomyłek przy jej odbiorze.

Jolanta Mazur