Jak na gruncie VAT potraktować dostawę wyprodukowanego przez podatnika towaru dla kontrahenta z Rosji, posiadającego swój odział w Niemczech (dostawa nastąpi do Niemiec)?

Przedmiotowa dostawa z pewnością nie będzie eksportem towarów. Będzie ona wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, o ile spełnione będą wszystkie warunki wystąpienia takiej dostawy (w szczególności rosyjski kontrahent musi być zarejestrowany w Niemczech jako podatnik VAT UE). Jeśli warunki te nie będą spełnione, przedmiotowa dostawa będzie dla Państwa "zwykłą" dostawą krajową (tj. sprzedając maszynę trzeba będzie zastosować zamiast stawki 0% stawkę krajową).
Pojęcie eksportu towarów zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. Z przepisu tego wynika, że przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4 u.p.t.u. (a więc w wykonaniu odpłatnej dostawy towarów), jeśli wywóz jest dokonany przez:
dostawcę lub na jego rzecz, lub
nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (z wyłączeniem niektórych towarów; wyłączenie to nie ma jednak w omawianym przypadku zastosowania).
Na skutek dostawy towarów, o której mowa w pytaniu, nie dochodzi do wywozu towaru z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty. W konsekwencji nie jest spełniony podstawowy warunek wystąpienia eksportu towarów. Dostawa ta nie jest zatem eksportem towarów (bez znaczenia jest fakt, iż nabywcą jest kontrahent rosyjski, jak również fakt, że towar ten w przyszłości trafi najprawdopodobniej do Rosji).
Dostawa powyższa spełnia natomiast jeden z podstawowych warunków wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, tj. na jej skutek dochodzi do przemieszczenia towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego (zob. art. 13 ust. 1 u.p.t.u.). Niekoniecznie oznacza to jednak, że dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Aby tak się stało, muszą być spełnione pozostałe warunki wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (w szczególności - rosyjski kontrahent musi być zarejestrowany w Niemczech jako podatnik VAT UE). Jeśli warunki te nie będą spełnione, przedmiotowa dostawa będzie dla Państwa "zwykłą" dostawą krajową (tj. sprzedając maszynę, trzeba będzie zastosować zamiast stawki 0% stawkę krajową).