W Ministerstwie Finansów trwają prace nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules – MDR), czyli działań których głównym lub jedynym celem jest osiągniecie korzyści w postaci zmniejszenia podatku lub podstawy opodatkowania. W związku z tym, iż obowiązek ten będzie dotyczył doradców podatkowych, stanowisko w tej sprawie zajęła również Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

Doradcy podatkowi popierają działania mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego, jednak zwracają uwagę na kwestię tajemnicy zawodowej doradców podatkowych, która jest uregulowana w art. 37 ustawy z 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym. Jak wskazuje Dariusz M. Malinowski, wiceprzewodniczący KRDP, dla doradcy podatkowego kwestia zachowania tajemnicy zawodowej to problem dużej rangi. To dzięki niej podatnik ma gwarancję, że powierzone doradcy podatkowemu informacje nie zostaną przez niego ujawnione nikomu i w żadnych okolicznościach (z zastrzeżeniem przypadku, gdy sąd zwolni doradcę podatkowego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej).

W tym kontekście KRDP zwraca uwagę, iż ostateczne rozwiązanie dotyczące raportowania schematów podatkowych nie powinno wpłynąć na naruszenia tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego. Jak wskazuje dr Mariusz Cieśla, skarbnik KRDP, w Ministerstwie Finansów rozważane są trzy warianty raportowania schematów podatkowych:
1) doradca podatkowy ma obowiązek raportowania informacji o schematach podatkowych na każdym etapie współpracy z podatnikiem bez anonimizacji danych podmiotów uczestniczących w schemacie,
2) jednorazowe raportowanie przez doradcę podatkowego informacji o schematach podatkowych, ale bez podawania danych identyfikujących podmioty uczestniczące w schemacie,
3) doradca podatkowy ma obowiązek poinformowania klienta o obowiązku przekazania przez niego informacji o schematach podatkowych.

Niestety wszystko wskazuje na to, iż Ministerstwo Rozwoju i Finansów skłania się do wdrożenia pierwszego, najbardziej restrykcyjnego rozwiązania, które ingeruje w tajemnicę zawodową doradcy podatkowego. Natomiast KRDP rekomenduje przyjęcie wariantu trzeciego, który w największym zakresie zabezpieczy zachowanie tajemnicy zawodowej doradców w niezmienionych kształcie. Co ważne rozwiązanie to jednocześnie umożliwi Ministerstwu Finansów i Rozwoju pozyskanie informacji na temat planowanych i wdrażanych schematów podatkowych.

KRDP zwraca również uwagę, iż nałożenie na doradców podatkowych obowiązku informowania o schematach optymalizacyjnych z podaniem danych podatnika może spowodować znaczące zwiększenie szarej strefy podatkowej. Podatnicy - w obawie przed obowiązkiem raportowania nałożonym na doradcę - będą poszukiwać innych podmiotów nieobarczonych tą powinnością (względnie, w stosunku do których obowiązek ten będzie niemożliwy do faktycznego wyegzekwowania) lub w ogóle będą rezygnowali z profesjonalnego doradztwa podatkowego, a tym samym będą ryzykowali popełnianie błędów w rozliczeniach podatkowych.
Więcej na temat tajemnicy zawodowej doradców podatkowych przeczytasz w analizie Tajemnica zawodowa a doradztwo podatkowe.