Podobnie jak w poprzednich latach najwięcej rozstrzygnięć wojewódzkich sądów administracyjnych zapadło w sprawach podatkowych. Stanowiły one nieco ponad 30% ogółu załatwionych spraw. Najwięcej skarg kasacyjnych dotyczyło podatków i innych świadczeń pieniężnych, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych (ok. 43% załatwionych spraw).

W postępowaniu przed NSA w Izbie Finansowej doradcy podatkowi (niebędący adwokatami ani radcami prawnymi) uczestniczyli w 796 sprawach, co stanowi 19,6% spraw. Rok wcześniej doradcy brali udział w 17,6% spraw, a w 2012 r. - w 18%. Dla porównania, w 2014 roku udział adwokatów miał miejsce w 345 sprawach (8,5%), a radców prawnych w 668 sprawach (16,4%).

Doradcy podatkowi są też obecni w postępowaniach przed Izbą Gospodarczą NSA. Tu również ich liczba stale rośnie. W ubiegłym roku w rozprawach wzięło udział 244 doradców podatkowych, w 2013 r. - 216, a w 2012 r. - 176. Dla porównania, w ubiegłym roku przed Izbą Gospodarcza NSA wystąpiło 508 adwokatów, 883 radców prawnych i 81 rzeczników patentowych.

Odwrotną tendencję można natomiast zaobserwować w odniesieniu do liczby doradców podatkowych, którzy reprezentowali klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi. W 2014 r. przed WSA wystąpiło 3447 doradców podatkowych. Liczba ta ostatnio maleje - rok wcześniej było ich 4024, a w 2012 r. - 3854.