Zmienione przepisy stanowią, że sąd administracyjny w razie uzasadnionej potrzeby udziela stronom występującym w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych i skutków ich zaniedbań. W praktyce dla doradców podatkowych oznacza to wzmocnienie pozycji, ale jednocześnie zwiększenie odpowiedzialności wynikającej z zasady, że nieznajomość prawa szkodzi. Niewątpliwie jednak zbliża tę grupę zawodową do innych profesji prawniczych.

Zobacz: Doradcy podatkowi najczęściej reprezentują klientów przed NSA >>

Z istotnych zmian należy wskazać na przyjęte w ustawie nowe rozwiązanie stanowiące, iż w razie uchylenia decyzji w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy a także w razie stwierdzenia nieważności decyzji, sąd może zobowiązać organ do wydania w określonym terminie decyzji przy równoczesnym wskazaniu sposobu załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcia, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, a rozstrzygnięcia nie pozostawiono uznaniu organu. W razie niewydania przez organ decyzji w określonym przez sąd terminie sąd na wniosek strony może we własnym zakresie wydać orzeczenie (o ile pozwalają na to okoliczności sprawy), a ponadto może wymierzyć organowi grzywnę lub przyznać od tego organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną jako rodzaj odszkodowania. Ustawa dokonuje rozszerzenia katalogu sytuacji, w których możliwe będzie ukaranie grzywną organu niewykonującego wyrok sądu administracyjnego oraz wprowadza możliwość przyznania od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej w wysokości nieprzekraczającej ½ wymierzonej organowi grzywny.

Inne zmiany przyjęte w uchwalonej nowelizacji to zwiększenie zakresu orzekania reformatoryjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny, wprowadzenie instytucji samokontroli sądu pierwszej instancji umożliwiającej uwzględnianie przez wojewódzki sąd administracyjny we własnym zakresie skarg kasacyjnych. Wprowadzono możliwość umarzania postępowania administracyjnego przez sądy administracyjne - w razie uwzględnienia skargi na decyzję (lub postanowienie) i jej uchylenie lub stwierdzenie jej nieważności oraz stwierdzenie przez sąd podstawy do umorzenia postępowania administracyjnego sąd będzie umarzał takie postępowanie, powierzenie referendarzom sądowym znacznie szerszego zakresu czynności procesowych, które dotąd były przypisane sędziom, chociaż nie są ściśle związane z realizacją zadań wymiaru sprawiedliwości. Rozszerzono zakres spraw, które mogą być rozpoznawane w trybie uproszczonym o skargi na postanowienia oraz skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania, rozszerzono zakres zwolnień z obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł