Listę doradców podatkowych, którzy wyrazili gotowość do występowania przed sądami administracyjnymi w ramach prawa pomocy tworzą Zarządy Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Lista jest aktualizowana raz w roku i przekazywana do biura KIDP.

Zobacz: Doradcy podatkowi najczęściej reprezentują klientów przed NSA >>

Tryb wyznaczania do prowadzenia spraw w ramach prawa pomocy

Wnioski strony o przyznanie prawa pomocy rozpoznaje właściwy wojewódzki sąd administracyjny. WSA po rozpoznaniu wniosku i przyznaniu prawa pomocy zwraca się do Krajowej Rady Doradców Podatkowych o wyznaczenie doradcy podatkowego. Pismo sądu w tej sprawie przekazywane jest do Przewodniczącego Zarządu Regionalnego Oddziału KIDP właściwego miejscowo ze względu na siedzibę sądu. Przewodniczący Zqrządu nie później niż w ciągu trzech dni roboczych dokonuje wskazania doradcy podatkowego z listy, korzystając z listy, o której mowa wyżej. We wniosku strona może wskazać konkretnego doradcę podatkowego. W takiej sytuacji KRDP, w miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym doradcą podatkowym, wyznacza doradcę wskazanego przez stronę.

Zwolnienie od obowiązu reprezentowania strony w ramach prawa pomocy

Doradca podatkowy może z ważnych przyczyn wnosić do Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych o zwolnienie go od obowiązku reprezentowania strony w ramach prawa pomocy. Ważnymi przyczynami uzasadniającymi zwolnienie mogą być w szczególności:
1) okoliczności uzasadniające wyłączenie się ze sprawy,
2) uzasadnione podejrzenie, że zachodzi kolizja interesów strony z interesami osoby, której sprawę prowadzi doradca podatkowy na skutek wcześniejszych zobowiązań,
3) choroba lub wypadek losowy uniemożliwiający prowadzenie sprawy.
Ustanowienie doradcy podatkowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa.

Wynagrodzenie

Wyznaczony doradca podatkowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu.

Postawa prawna: Uchwała nr 529/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 8 grudnia 2010 r. w sprawie trybu wyznaczania doradców podatkowych do prowadzenia spraw w ramach prawa pomocy.