Rozporządzenie zastępuje obecnie obowiązujące rozporządzenie z 29 października 2009 r. sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania (Dz. U. poz. 1424). Zawiera zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, polegające na zastosowaniu nowego nazewnictwa organów wykonujących zadania kontrolne oraz zastąpieniu pojęcia „kontroli celnej” nowym pojęciem „kontroli celno-skarbowej”). Zawiera też zmiany porządkujące, związane z wejściem w życie unijnego kodeksu celnego.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 25 maja 2017 r. w sprawie dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego, innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów oraz przepisów z zakresu refundacji wywozowych, a także osób obowiązanych do przechowywania tych dokumentów (Dz. U. poz. 1047) wejdzie w życie 14 czerwca 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów