Zmianę przepisów dotyczących dokumentowania kontroli operacyjnej wywiadu skarbowego przewiduje projekt rozporządzenia opublikowany na stronie resortu finansów.

Zmiana podyktowana jest nowelizacją ustawy o kontroli skarbowej i wprowadzeniem do niej między innymi instytucji tzw. "zgody następczej". Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej, zgodnie z nowymi przepisami, jest dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot, albo w postępowaniu kontrolnym prowadzonym w stosunku do osoby, wobec której zarządzono kontrolę operacyjną.

Jeżeli jednak w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskane zostaną dowody popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola, innego niż objęte zarządzeniem kontroli albo przez inną osobę, Prokurator Generalny będzie mógł wystąpić z wnioskiem do sądu wykorzystanie tych dowodów w postępowaniu karnym.

W projektowanym rozporządzeniu, poszerzono obecnie obowiązującą dokumentację kontroli operacyjnej o wniosek Prokuratora Generalnego do sądu o wyrażenie "zgody następczej", postanowienie sądu zawierające decyzje w tej kwestii, zarządzenie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej o protokolarnym, komisyjnym zniszczeniu materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej oraz informację o wydaniu i wykonaniu tego zarządzenia.

W związku ze zmianami ustawowymi, nałożono na Prokuratora Generalnego obowiązek prowadzenia rejestru składanych przez niego wniosków do sądu o wyrażenie" zgody następczej". natomiast postanowienie sądu w tej sprawie będzie rejestrowane w rejestrze postanowień sądu dotyczących kontroli operacyjnej.

Zgodnie z przewidzianymi w rozporządzeniu regulacjami, wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej zawierające dowody pozwalające na wszczęcie albo mające znaczenie dla postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe będą przekazywane Prokuratorowi Generalnemu, a nie jak obecnie organowi kontroli skarbowej.

Określony został także sposób przechowywania wniosków i postanowień związanych ze stosowaniem kontroli skarbowej. W związku z faktem, że istotą czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej, jest niejawność, przechowywanie ma odbywać się w sposób uniemożliwiający dostęp do tej dokumentacji osobom nieuprawnionym.

Jolanta Mazur