Pytanie

Firma pokrywa koszty wypoczynku pracowników z ZFŚS. Hotel, w którym pracownik korzysta z wypoczynku wystawia fakturę na firmę. Faktura zawiera dane typu okres wypoczynku oraz dane osobowe pracownika.
Czy taka forma zapłaty jest przychodem pracownika?
W którym momencie powstaje tu przychód?
Wynagrodzenia wypłacane są 10 następnego miesiąca.
Jeżeli pracownik będzie korzystał z wypoczynku od 16 lutego do 22 lutego, to do którego przychodu należy doliczyć dofinansowanie do wynagrodzenia?
W przypadku rozliczenia przychodu w lutym pracodawca nie ma milkliwości potrącenia zaliczki na podatek.
Jak prawidłowo powinniśmy rozliczyć podatek?

Odpowiedź

Przychód – o ile będzie on podlegał opodatkowaniu (nie będzie zwolniony z podatku) – występuje w tym miesiącu, w którym pracownik świadczenie faktycznie otrzymał. Jeśli zatem pracownik wypoczywał w lutym, to wówczas przychód uzyskał w lutym, a zatem należałoby mu przychód ten doliczyć do podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy w lutym.

Uzasadnienie

Z pytania wynika, że usługę hotelową formalnie kupuje zakład pracy (finansując ją z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych). Następnie usługę te udostępnia nieodpłatnie swoim pracownikom w ramach działalności socjalnej. Niewątpliwie mamy tutaj do czynienia z otrzymaniem pewnego nieodpłatnego świadczenia przez pracowników. Otrzymują oni bowiem świadczenie (usługę hotelową), za którą nie ponoszą odpłatności. Jest to dla nich świadczenie, którego wartość zasadniczo jest przychodem ze stosunku pracy – w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f.
Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2a pkt 2 u.p.d.o.f. wartość tego świadczenia należy ustalić według cen zakupu usług rzez pracodawcę.

Nadmienić należy w tym miejscu, że istnieje możliwość zastosowania zwolnienia z podatku przynajmniej do części tego świadczenia. Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f. zwalnia się z podatku wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Wprawdzie przepis stanowi o świadczeniach rzeczowych (jako zwolnionych z podatku), niemniej jednak w praktyce obejmuje się nim także świadczenia w naturze. Oczywiście niski limit zwolnienia (360 zł w całym roku dla wszystkich świadczeń łącznie) powoduje, że w praktyce zwolnienie zastosowanie będzie miało rzadko. Niemniej jednak istnieje szansa, że przynajmniej u niektórych pracowników zwolnienie może mieć zastosowanie.

Zobacz książkę "Świadczenia na rzecz pracowników" dostępną w księgi internetowej Profinfo >>

Przychód – o ile będzie on podlegał opodatkowaniu – występuje w tym miesiącu, w którym pracownik świadczenie faktycznie otrzymał. Jeśli zatem pracownik wypoczywał w lutym, to wówczas przychód uzyskał w lutym, a zatem należałoby mu przychód ten doliczyć do podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy w lutym.

Jeśli wypoczynek miał miejsce na przełomie miesięcy (np. luty/marzec), to wówczas należałoby proporcjonalnie podzielić wartość świadczenia (z tytułu wypoczynku) na te dwa miesiące i doliczyć do podstawy obliczenia zaliczki na podatek czy to za luty, czy to za marzec, odpowiednie części tego świadczenia.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego