Przepisy ustawy z 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (ustawy o BFG) przewidują analogiczne rozwiązania w zakresie wsparcia procesów restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jak w ustawie z 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Mając na uwadze zasadność rozwiązań przewidzianych w rozporządzeniu zapewniających neutralność skutków opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku przejęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych przez banki lub inne spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w oparciu o przepisy ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych, uzasadnione jest wprowadzenie rozwiązania polegającego na zaniechaniu poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych z tytułu wsparcia, o którym mowa w ustawie o BFG.

Zaniechanie będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. i stanowić będzie pomoc publiczną udzielaną zgodnie z zatwierdzonym przez Komisję Europejską programem pomocowym.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osiągniętych w ramach wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (Dz. U. poz. 1281) weszło w życie 30 czerwca 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów