Pierwsza grupa obejmuje podatników podatku dochodowego od osób prawnych i dotyczy jakichkolwiek dochodów tych podatników uzyskanych w związku z organizacją Finału. Są nimi UEFA oraz utworzone zgodnie z prawem szwajcarskim podmioty których UEFA jest jedynym udziałowcem albo akcjonariuszem. W odniesieniu do tej grupy, zaniechaniem objęto dochody uzyskane od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

Druga grupa obejmuje podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Ich dochody podlegać będą zaniechaniu poboru podatku wyłącznie w zakresie, w jakim zostały uzyskane z wykonywania pracy lub świadczenia usług w związku z Finałem, w tym też na jego organizacji. Zaniechanie dotyczy osób delegowanych przez UEFA lub jej spółki zależne w celu zorganizowania Finału oraz osób, które otrzymały akredytację UEFA (m. in. piłkarzy sędziów czy trenerów), które nie mają statusu polskiego rezydenta. W odniesieniu do osób delegowanych zaniechaniem objęte zostały dochody uzyskane od 1 stycznia 2014 r. do grudnia 2015 r., a w odniesieniu do pozostałych osób fizycznych dochody uzyskane w roku 2015.

Rozporządzenie z 5 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 327) wejdzie w życie 24 marca 2015 r.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego