Pytanie

Firma która prowadzi działalność gospodarczą w strefie ekonomicznej. Od pewnego czasu w wystawianych fakturach sprzedaży na eksport dopisuje dodatkową pozycję "koszty pakowania i odprawy celnej".
Czy fiskus nie potraktuje tego przychodu jako opodatkowany?
Pakowanie odbywa się na terenie strefy, ale odprawa celna już nie.

Odpowiedź

Jeśli czynności – będące źródłem konkretnego przychodu – tj. pakowanie oraz odprawa celna, były faktycznie wykonywane poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej, to wówczas dochody (w części odpowiadającej tym przychodom) nie będą zwolnione z podatku dochodowego.

Uzasadnienie

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p., stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami (tj. przepisami o pomocy publicznej).

Zwolnienie, o którym mowa – jak precyzuje art. 17 ust. 4 u.p.d.o.p. - przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Z powyższych przepisów u.p.d.o.p. wynika zatem, że:
- zwolnienie obejmuje dochody przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w specjalnej strefie ekonomicznej;
- działalność ta prowadzona jest na podstawie zezwolenia i zgodnie z zezwoleniem;
- zwolnienie dotyczy tylko tych dochodów, które są faktycznie wypracowywane na terenie strefy.

W interpretacjach organów podatkowych rozważano przypadek, w którym usługi pakowania (towarów wytworzonych w strefie ekonomicznej) były powierzane podmiotom trzecim poza strefę, bądź też przypadek, w którym usługi pakowania były wykonywane w strefie przez przedsiębiorcę prowadzącego tam działalność na postawie stosownego zezwolenia, jednakże usługi te nie dotyczyły produktów wytworzonych w strefie, lecz zakupionych z zewnętrz. W tych interpretacjach uznano, że przychody z takich usług nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego. Zob. interpretację Dyrektora Izba Skarbowej w Poznaniu z 5 stycznia 2010 r., ILPB3/423-907/09-4/MM.

W interpretacjach organów podatkowych podkreśla się, że fakt wykonywania niektórych czynności w ramach procesu produkcyjnego poza specjalną strefą ekonomiczną nie pozostaje bez wpływu na wysokość zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży wyrobów gotowych. Tym samym, dochód odpowiadający fazie produkcji realizowanej poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej winien być wyłączony z dochodu podlegającego zwolnieniu strefowemu (tak Dyrektor IZby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 5 listopada 2013 r., IBPBI/2/423-1049/13/MO). W interpretacji tej stwierdzono m.in., że na Spółce ciąży obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w taki sposób, aby możliwe było precyzyjne rozdzielenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością prowadzoną w strefie oraz działalnością prowadzoną poza terenem strefy.

Wobec powyższego całkowite przychody z tytułu sprzedaży produktu strefowego pomniejszono o koszty poniesione w celu jego osiągnięcia. Tak uzyskany dochód ze sprzedaży produktu powstałego częściowo na terenie strefy ekonomicznej i częściowo poza strefą podlega opodatkowaniu w takiej części, w jakiej koszty poniesione w związku z przeniesieniem etapu pakowania mają się do kosztów wytworzenia ogółem. Do kosztów wytworzenia zaliczono koszty surowców, robocizny, transportu, magazynowania, ubezpieczenie magazynu oraz usługę pakowania i straty surowca powstałe w wyniku wykonania tej usługi.

Pozostała część dochodu podlega zwolnieniu z podatku CIT, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Takie rozumienie podziału dochodu na podlegający zwolnieniu i podlegający opodatkowaniu w przypadku, gdy część procesu produkcji wykonywana jest poza terenem SSE znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, interpretacja indywidualna z 27 lipca 2012 r. (ILPB3/423-174/12-2/JG) oraz wyrok NSA z 17 czerwca 2013 r. (II FSK 2584/11).

Jeśli zatem czynności – będące źródłem konkretnego przychodu – tj. pakowanie oraz odprawa celna – były faktycznie wykonywane poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej, to wówczas dochody (w części odpowiadającej tym przychodom) nie będą zwolnione z podatku dochodowego.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego