Przygotowany przez rząd projekt nowelizacji wprowadza rozwiązania dostosowujące ustawę o podatku akcyzowym do wymogów unijnych, dotyczących zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych. Zmiana ta ma ścisły związek z zastrzeżeniem Komisji Europejskiej w sprawie szerszego - niż przewidziany w art. 17 dyrektywy 2003/96/WE - stosowania przez Polskę zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych.

W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Tym samym przedmiotowa zmiana przepisów będzie miała wpływ na dwie grupy podmiotów:

- które nie są zakładami energochłonnymi, ale mają wprowadzony system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej i grupa ta, po wprowadzeniu projektowanych regulacji, nie będzie korzystała ze zwolnienia od akcyzy.

- które są zakładami energochłonnymi, ale nie mają wprowadzonego systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Przepisy w nowym brzmieniu spowodują, że podmioty te w celu dalszego korzystania ze zwolnienia od akcyzy będą musiały wprowadzić system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Zgodnie z projektem zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2017 r.