Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Do którego urzędu skarbowego należy wysłać zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, skoro jestem zwolniony z VAT ze względu na małe obroty?

Dodam, że działalność prowadzę w Warszawie, a mieszkam w innym mieście. Adres zamieszkania nie jest zgłoszony jako miejsce wykonywania działalności.

Odpowiedź:

Właściwym organem podatkowym zarówno dla podatnika czynnego, jak i podatnika zwolnionego – jest naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dopiero gdyby podatnik miał kilka miejsc prowadzenia działalności – o właściwości decydowałoby miejsce zamieszkania.

W opisanym przypadku właściwym organem podatkowym byłby naczelnik któregoś z warszawskich urzędów skarbowych.

Uzasadnienie:

Nierzadko zdarza się, że podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma obroty niższe niż 150.000 zł rocznie, ale wyższe niż 20.000 zł rocznie. Nie zmienia to faktu, że mamy do czynienia z podatnikiem VAT, tyle że zwolnionym.

Zasady dotyczące właściwości organu podatkowego w przypadku podatników czynnych i zwolnionych są tożsame.   

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2-5.

Ewentualnie – w myśl art. 3 ust. 2 u.p.t.u. jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla:

1)   osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres siedziby;

2)   osób fizycznych – ze względu na miejsce zamieszkania.

Zgodnie zaś z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363) - dalej r.k.r., rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przez podatnika poprzedzone jest:

1)   złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że będzie przez niego prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia – w celu odliczenia lub zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy; zawiadomienie zawiera informację o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania;

2)   dokonaniem fiskalizacji kasy.

W opisanym przypadku – gdzie miejsce wykonywanej działalności i miejsce zamieszkania różnią się – decyduje miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. 

Okoliczność, że podatnik VAT jest zwolniony – nie przekreśla faktu, że obiektywnie wykonuje "czynności opodatkowane". Zwolnienie podmiotowe bądź przedmiotowe powoduje bowiem jedynie, że zobowiązanie podatkowe nie przekształca się w obowiązek podatkowy, ale nadal mamy do czynienia np. z dostawą towaru bądź świadczeniem usług. I to pod tym kątem ocenia się właściwość miejscową organu podatkowego w VAT.

Marcin Andrzejowicz, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 13.11.2015 r.