Pytanie

Czy jeśli chcę złożyć korektę deklaracji za maj i czerwiec 2016 r. w lipcu to czy muszę załączać JPK?

Czy JPK dotyczy tylko transakcji po 1 lipca 2016 r.?

Odpowiedź

Jeśli podatnik złoży w lipcu 2016 r. korektę deklaracji VAT za maj i czerwiec 2016 r., nie ma obowiązku przekazywania informacji w formie JPK dotyczących ewidencji VAT za maj i czerwiec 2016 r.

Informację w formie JPK o ewidencji VAT składa się za miesiące, które przypadają od 1 lipca 2016 r. Obowiązek ten nie dotyczy zatem ewidencji VAT prowadzonych za miesiące wcześniejsze niż lipiec 2016 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 82 § 1b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p. - osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 o.p. - tzw. JPK, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 o.p., za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Na mocy regulacji przejściowych zawartych w art. 6 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw informację, o której mowa w art. 82 § 1b o.p., co do zasady, składa się za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r.

Zatem obowiązek przekazywania informacji w formie JPK dotyczy ewidencji VAT prowadzonej za okres rozliczeniowy przypadający za lipiec 2016 r. i następne okresy rozliczeniowe. Obowiązek ten nie dotyczy ewidencji VAT prowadzonych za miesiące wcześniejsze. Nawet jeśli w lipcu 2016 r. podatnik złoży korektę deklaracji VAT za maj i czerwiec 2016 r.

Należy jednocześnie jasno zaznaczyć, że obowiązek przekazywania informacji w formie JPK dotyczy ewidencji VAT prowadzonych za miesiące, które przypadają od 1 lipca 2016 r. Nie można tego utożsamiać z transakcjami dokonanymi od 1 lipca 2016 r.

Jeśli bowiem zdarzy się, że transakcja miała miejsce przed 1 lipca 2016 r. jednak obowiązek podatkowy w VAT powstał po 30 czerwca 2016 r., transakcję tę należy ująć w ewidencji VAT prowadzonej po 30 czerwca 2016 r.