Doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym.

Ubezpieczeniem OC są objęte następujące czynności:

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

W przypadku niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia, w okresie braku ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z niedopełnienia tego obowiązku, doradca podatkowy nie może wykonywać ww. czynności. Ponadto doradcy podatkowi ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.

Zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia – poza ministrem finansów – uprawniona jest także Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

Członkowie Izby mogą skorzystać z ubezpieczenia OC na warunkach wynegocjowanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych w umowie generalnej. W tym celu należy w terminie do 31 grudnia 2014 r. złożyć wniosek. Można to zrobić w systemie elektronicznej obsługi wniosków dostępnym w serwisie internetowym KIDP (www.krdp.pl).