Pytanie

Czy mimo wysłania JPK muszę wysłać deklaracje VAT-7?

Odpowiedź

Pomimo wysłania danych z ewidencji VAT w formacie JPK należy nadal wysyłać deklaracje VAT-7.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 82 § 1b ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa – dalej o.p. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Natomiast obowiązek składania deklaracji VAT-7 wynika z art. 99 u.p.t.u.

Jak stanowi art. 99 ust. 1 u.p.t.u., podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

A zatem obowiązek składania deklaracji VAT-7 i przekazywania w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego danych wynikających z ewidencji VAT są to dwa niezależnie od siebie obowiązki, mające źródło w odrębnych przepisach.

W związku z czym pomimo wysłania danych z ewidencji VAT w formacie JPK należy nadal wysyłać deklaracje VAT-7.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów