Wzory zostały dostosowane do obowiązujących od 1 stycznia zmian w zakresie identyfikacji podatkowej.

Od 1 stycznia 2012 r. dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL, a nie numer identyfikacji podatkowej (NIP).

W związku z powyższym resort finansów przygotował nowe wzory:

1) deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10),

2) deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu (VAT-11).

Do wzorów wprowadzono zmiany dotyczące identyfikatora podatkowego, a także została zaktualizowana metryka ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto we wzorze VAT-11 w opisie "składający" wykreślono wyrażenie "VAT-8", gdyż deklaracja VAT-8 nie dotyczy rozliczenia VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu.