Obowiązujący format elektroniczny deklaracji na podatek od środków transportowych oraz układ informacji i powiązań między nimi uniemożliwia upowszechnienie wzoru tej deklaracji w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych (CRD) prowadzonym w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Projektowane rozporządzenie przewiduje, iż format elektroniczny deklaracji będzie zgodny z wzorem elektronicznym deklaracji udostępnionym przez ministra finansów w CRD, a układ informacji i powiązań między nimi określony został w załączniku do rozporządzenia.

Zaproponowano również zmiany dotyczące rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone deklaracje. Projekt dopuszcza alternatywne stosowanie: bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.