Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zakładają co do zasady opodatkowania podatkiem VAT usług darowizny towarów. Opodatkowanie darowizny ma miejsce wówczas, gdy podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Należy zaznaczyć, że podatek VAT jest podatkiem zharmonizowanym w ramach UE i zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienia jest ograniczone do towarów i usług wymienionych w dyrektywie Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Dyrektywa nie przewiduje obecnie zwolnienia od VAT dla darowizn żywności dokonywanych przez sklepy, czy restauracje.

Minister finansów podkreślił, że w przypadku darowizny towarów mają zastosowanie szczególne zasady określenia podstawy opodatkowania. Przy darowiźnie towarów, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu podstawą opodatkowania jest cena nabycia, określona w momencie dostawy. Przykładowo, w przypadku handlowców dokonujących darowizn żywności uaktualnia się cenę nabycia towarów, uwzględniając upływający termin przydatności do spożycia.

Resort finansów wyjaśnił, że jakiekolwiek zmiany w opodatkowaniu VAT darowizny towarów będą możliwe tylko w przypadku dokonania zmian na szczeblu unijnym