Odpowiedź:

Jeżeli podatnik dokona darowizny samochodu osobowego, to w sytuacji gdy przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT od jego nabycia (także tylko w części), będzie musiał naliczyć VAT jak od sprzedaży (wg stawki 23%). Podstawę opodatkowania należy ustalić jako cenę nabycia za jaką podatnik nabyłby samochód na dzień dokonania jego darowizny, czyli można przyjąć, że powinna to być jego aktualna wartość rynkowa.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie zaś do przepisu art. 7 ust. 2 u.p.t.u. przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z powyższego przepisu wynika więc, że opodatkowaniu podlega nieodpłatne przekazanie towaru na cele osobiste pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu jego nabycia. Oznacza to, że jeżeli podatnik dokona darowizny samochodu osobowego, to w sytuacji gdy przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT od jego nabycia, będzie musiał naliczyć VAT jak od sprzedaży (wg stawki 23%). Jeśli chodzi o podstawę opodatkowania, to wartość tę należy ustalić jako cenę nabycia samochodu określoną w momencie jego darowizny (art. 29a ust. 2 u.p.t.u.). Chodzi tu o taką cenę nabycia za jaką podatnik nabyłby samochód na dzień dokonania jego darowizny, czyli można przyjąć, że powinna to być jego aktualna wartość rynkowa.

Mariusz Jabłoński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 29.05.2015 r.