Jak wyjaśniła wiceminister Dorota Podedworna-Tarnowska w odpowiedzi na interpelacje poselską nr 25148, obowiązujące rozwiązania prawne w zakresie obowiązku poniesienia ewentualnego ciężaru podatku od uzyskanej przez osobę fizyczną pomocy oraz określone w przepisach Ordynacji podatkowej ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych są wystarczające. Rozszerzenie zakresu określonych w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn. wyłączeń lub zwolnień mogłoby jedynie doprowadzić do rozszczelnienia systemu podatkowego.

Wiceminister przypomniała, że w sytuacji, gdy świadczona pomoc ma charakter darowizny, obowiązek zapłaty podatku powstaje wyłącznie w tych przypadkach, gdy wartość przysporzeń nabytych od jednego darczyńcy przez obdarowanego zaliczonego do III grupy podatkowej (niespokrewnionego) przekroczy w okresie 5 lat kwotę wolną od podatku w wysokości 4902 zł. W przypadku gdy otrzymana pomoc stanowi efekt kilku darowizn, dla wyłączenia tej pomocy z opodatkowania konieczne jest, aby wartość każdej z nich mieściła się w kwocie wolnej. W wielu więc przypadkach, ze względu na ˝zbiorowy˝ charakter pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym, a tym samym możliwość sumowania darowizn wolnych od podatku, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn. W związku z tym, że kwoty wolne od podatku podlegają waloryzacji w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku o ponad 6 proc.,brak jest uzasadnienia dla ich podwyższenia.

Natomiast jeżeli wartość otrzymanej darowizny przekracza kwotę wolną od podatku, a zatem spowoduje powstanie zobowiązania podatkowego, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym podatnicy mogą zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o udzielenie ulg podatkowych, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, w tym m.in. o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie podatku na raty albo umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.

tekst pochz programu Vademecum Głównego Księgowego