Jak wyjaśnia Tomasz Krywan, ekspert Vademecum Głównego Księgowego, dodany przepis art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o PIT zwalnia od podatku wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, a więc pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Nie korzystają ze zwolnienia przychody osiągane przez pracowników z tytułu organizacji przez pracodawcę dowozu pojazdami samochodowymi niebędącymi autobusami. Oczywiście nie korzystają ze zwolnienia także przychody osiągane przez pracowników z tytułu organizacji przez pracodawcę dowozu pojazdami niebędącymi pojazdami samochodowymi (np. koleją).

Zobacz: PIT - najważniejsze zmiany w 2015 roku >>

Z przepisów nie wynika przy tym warunek, aby autobus wykorzystywany do dowozu pracownika stanowił własność lub współwłasność pracodawcy czy był przez niego wynajęty. Zwolnienie ma zatem zastosowanie również, przykładowo, jeżeli pracodawca zleci dowóz pracowników firmie zewnętrznej, która wykorzystywać będzie do tego autobusy.

Pracownikiem jest zaś osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Omawiane zwolnienie nie ma zatem zastosowania w przypadku organizowania przez pracodawców autobusami dowozu osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło (oraz we wszystkich innych przypadkach, gdy dowożone osoby nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę).

Wprowadzenie omawianego zwolnienia wyłącza – w zakresie, w jakim zwolnienie to ma zastosowanie – konieczność obliczania przez pracodawców wartości przychodów, o których mowa. Był to zresztą jeden z powodów dodania tego zwolnienia. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Na zakończenie należy wskazać, że część wprowadzonych 1 stycznia 2015 r. zwolnień ma zastosowanie już do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r. Omawiane zwolnienie do takich zwolnień jednak nie należy. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o PIT zwolnione są od podatku tylko przychody z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem osiągnięte przez pracowników od 1 stycznia 2015 r.

Fragment komentarza opublikowanego w programie Vademecum Głównego Księgowego