W Wieloletnim Planie Finansów Państwa na lata 2010-2013 przyjęto założenie, że stawka VAT na nieprzetworzoną żywność oraz książki i czasopisma specjalistyczne ma wynosić co najmniej 5 proc.. Mając na uwadze, aby stawka na żywność nie wzrosła założono również, że obniżona zostanie stawka na podstawowe produkty żywnościowe z 7 do 5 proc.

Powyższe założenia - zdaniem resortu finansów - nie wykluczały opodatkowania 5 proc stawką VAT gotowych posiłków i dań, które są sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.85.1. Grupowanie to zawiera gotowe posiłki sporządzone na bazie mięsa, podrobów, ryb, warzyw oraz wyrobów mącznych.

W związku z pytaniami minister wyjaśnił, że objęcie 5 proc stawką podatku dań gotowych poprzedzone było konsultacjami i nie zgłoszono w tym zakresie żadnych uwag. Aczkolwiek skutki finansowe z tytułu obniżenia stawki spowodowały w 2011 r. ubytek dochodów budżetu państwa w wysokości ok. 11 mln zł.

Minister finansów nie wykluczył opodatkowania w przyszłości dań gotowych wyższą stawką podatkową.