Obrót gotówkowy nie jest postrzegany przyjaźnie przez ustawodawcę, organy podatkowe, a także sądy administracyjne, nie sprzyja on bowiem transparentności rozliczeń, a ponadto uważa się, że jest istotnym czynnikiem decydującym o istnieniu nieopodatkowanego przepływu środków pieniężnych. Z pewnością w pewnym stopniu tak jest, natomiast nie wydaje się potrzebne demonizowanie tego zjawiska, niepoparte w dużej mierze dogłębną analizą przede wszystkim faktów i danych dostępnych na ten temat. Ponadto należy zauważyć, że również w sytuacjach, w których płatności są dokonywane za pośrednictwem rachunków bankowych, organy państwa napotykają poważne problemy ze zdiagnozowaniem transakcji, które mają charakter przestępczy, co najlepiej widać na gruncie podatku od wartości dodanej. Ponadto należy także zauważyć, że globalna w skali kraju wielkość obrotu gotówkowego nie jest określona, a ustawodawca, wprowadzając zmiany legislacyjne, bardziej opierał się na swoim wyobrażeniu w tej materii niż na danych lub metodologicznie poprawnych analizach.

Przedmiotem artykułu opublikowanego w kwietniowym numerze "Przeglądu Podatkowego" pt. Dalszy ciąg walki z obrotem gotówkowym? jest prezentacja projektowanych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, które także w istotny sposób wpłyną – w przypadku ich uchwalenia – na możliwość zaliczania określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodu na gruncie ustaw regulujących podatki dochodowe. Autor dokonuje oceny proponowanych zmian legislacyjnych oraz wskazuje rodzaje problemów związanych z ewentualnym wejściem w życie nowych regulacji. W artykule przedstawiono także ocenę projektowanych zmian w odniesieniu do celowości ich wprowadzenia oraz zaprezentowano analizę dotyczącą tego, czy projektowane przepisy są w stanie doprowadzić do zamierzonych celów oraz czy ich efekty pozostają w odpowiedniej proporcji do obowiązków nakładanych na podatników.
 

Więcej w kwietniowym numerze "Przeglądu Podatkowego" >>