Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych. W umowie na podwykonawstwo ma zapis, że inwestor z każdej faktury będzie potrącał 10% kwoty brutto tytułem kaucji gwarancyjnej. Kaucja będzie przetrzymywana przez okres 5 lat.

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym?

Czy jest to kwota netto faktury, czy może kwota netto pomniejszona o potracone kaucje gwarancyjne?

Odpowiedź:

Zatrzymane wynagrodzenie w żaden sposób nie wpływa na kwotę ani moment uzyskania przychodu podatkowego.

Uzasadnienie:

W przypadku robót budowlanych częstą praktyką jest stosowanie tzw. zatrzymania części wynagrodzenia jako kaucji zabezpieczającej ewentualne naprawy gwarancyjne lub inne świadczenia.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W przypadku usług innych niż okresowe  podatnik uzyskuje przychód w dacie wskazanej zgodnie z art. 14 ust. 1c u.p.d.o.f., tzn. w dniu wykonania usługi lub jej części, nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności. 

Jeżeli w analizowanej sytuacji, zgodnie z zawartą umową, usługa jest zrealizowana a nabywca płaci jedynie 90% ceny zatrzymując część wynagrodzenia potrącając kaucję tytułem zabezpieczenia, to i tak świadczący musi rozpoznać przychód w pełnej kwocie.

Biorąc pod uwagę to, że zatrzymane wynagrodzenie jest w rzeczywistości potrąconą kaucją zabezpieczającą, stwierdzić należy, że w żaden sposób nie wpływa to na kwotę ani moment uzyskania przychodu podatkowego.

Zatem podatnik powinien rozpoznać przychód w pełnej kwocie.

Radosław Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 29.12.2015 r.