Odpowiedź:

Wydatki na oznaczone logo gadżety nie są kosztami reprezentacji, ale kosztami reklamy

Uzasadnienie:

Wydatki na oznaczone logo gadżety (smycze, długopisy, pen-drive, zegary) nie są kosztami reprezentacji, ale kosztami reklamy i mogą być rozliczone w kosztach podatkowych w pełnym zakresie.
Ustawa nie definiuje kosztów reprezentacji (art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.), stanowi ona jednak działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. Reprezentacja zatem to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenie swojej zasobności, profesjonalizmu.
Należy jednak wspomnieć o odmiennym stanowisku Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wyroku z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt II FSK 469/11. NSA stwierdził tam, że reprezentacja to nie tyle okazałość, ale po prostu reprezentowanie podatnika na zewnątrz w znaczeniu pełnienia funkcji jego organu. W takim sensie prezenty nigdy nie będą reprezentacją, ale pogląd ten nie jest ugruntowany i przed jego przyjęcie zalecać należałoby uzyskanie indywidualnej interpretacji przepisów.
Wydaje się natomiast, że problem taki nie powstanie w odniesieniu do gadżetów, niezależnie od ich rodzaju czy ilości, o ile będą oznaczone choćby logo firmy. Wówczas będą bowiem pełniły funkcję reklamową (por. interpretację Ministra Finansów z 18 lutego 2011 r., ITPB1/443-1132a/10/AD).

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 15.05.2015 r.

Zapraszamy na VI Edycję Cyklu Seminariów dla Doradców Podatkowych!
VAT
Najważniejsze orzecznictwo krajowe i europejskie.
Skutki dla polskiej praktyki podatkowej.
Zobacz program i sprawdź termin w swoim mieście >>>