Odpowiedź:

Obowiązek podatkowy powstał 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił przywóz towarów do Polski w ramach WNT, czyli 15 października.
Brak jest podstaw do wliczania usług wykonanych przez agencję celną do podstawy opodatkowania WNT.

Uzasadnienie:

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika.
Z pytania wynika, że Podatnik importuje towary z Chin. Ich odprawa następuje w Niemczech i tam jest naliczane cło. Następnie towary zostają przetransportowane do Polski. Oznacza to, że importu dokonano na terytorium Niemiec, natomiast przedmiotowe przemieszczenie zaimportowanych towarów z Niemiec do Polski spełnia przesłanki określone w art. 11 ust. 1 u.p.t.u. i należy je traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
Z przepisu art. 20 ust. 5 u.p.t.u. wynika, że w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b.
Ponieważ w sytuacji opisanej w pytaniu przemieszczenie towarów z kraju UE do Polski nie jest potwierdzone fakturą, gdyż fakturę stwierdzającą zakup towaru wystawił kontrahent z Chin, a nie podatnik od wartości dodanej – to w takim przypadku obowiązek podatkowy powstał 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił przywóz towarów do Polski w ramach WNT, czyli 15 października.
Tym samym opisaną transakcję należy wykazać w ewidencji sprzedaży VAT oraz sporządzanej na jej podstawie deklaracji VAT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. Transakcję tę należy wykazać w deklaracji jako WNT. Jeśli nabyte towary będą wykorzystywane w działalności opodatkowanej, to podatek należny stanie się jednocześnie podatkiem naliczonym podlegającym odliczeniu.
Ponadto, transakcję tę należy wykazać w informacji podsumowującej, wykazując jako kontrahenta zagranicznego niemieckiego przedstawiciela podatkowego wraz jego numerem VAT UE.
Jeśli chodzi o doliczenie do podstawy opodatkowania kosztów poniesionych przez agencję celną, należy przyjąć, że w opisanym przypadku w pierwszej kolejności należy się zastanowić, czy usługi świadczone przez polską agencję celną należy potraktować jako świadczenie usług na terytorium kraju, czy tez może jej wartość należy wliczyć do podstawy opodatkowania z tytułu WNT.
W myśl art. 30a ust. 2 u.p.t.u. do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadkach, o których mowa w art. 11, stosuje się odpowiednio art. 29a ust. 2 u.p.t.u., zgodnie z którym w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.
W związku z powyższym brak jest podstaw do wliczania usług wykonanych przez agencję celną do podstawy opodatkowania WNT.

Mariusz Jabłoński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 19.10.2016 r.
 

Vademecum Doradcy Podatkowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Doradcy Podatkowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami