Odpowiedź:

Tak, wskazany certyfikat dotyczący 2015 r. powinien być przez organy podatkowe honorowany jako podstawa do niepobierania podatku u źródła od płatności dokonywanych w 2015 roku zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Uzasadnienie:

Z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p., wynika, że zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.
Certyfikat taki niekoniecznie musi być posiadany w momencie dokonywania wypłaty należności. Jak czytamy w wyroku WSA w Warszawie z dnia 20 listopada 2013 r. (III SA/Wa 779/13), „udokumentowanie rezydencji podatkowej podmiotu zagranicznego uzyskującego przychody wymienione w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 u.p.d.o.p. może nastąpić zarówno przed, jak i po dokonaniu pełnej płatności, tj. bez pobrania podatku. Jednakże w razie uzyskania certyfikatu po dokonaniu płatności, taki certyfikat powinien potwierdzać rezydencję podatkową podmiotu za okres, w którym została dokonana płatność”.
Taki właśnie przypadek będzie miał miejsce w przedstawionej sytuacji, tj. uzyskacie Państwo certyfikat rezydencji dotyczący roku 2015 (uzyskanie tego certyfikatu jest konieczne, gdyż certyfikat rezydencji wydany w styczniu 2014 r. na mocy przepisów przejściowych przestał być móc uwzględniany w styczniu 2015 r.). Z certyfikatu wynikać będzie, że dotyczy on roku 2015 r., a tym samym – w świetle wskazanego orzeczenia (oraz w świetle wielu podobnych orzeczeń sądów administracyjnych – zob. przykładowo  wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2009 r. - III SA/Wa 94/09 czy wyrok WSA w Łodzi z dnia 18 kwietnia 2012 r. - I SA/Łd 326/12) – powinien być przez organy podatkowe honorowany jako podstawa do niepobierania podatku u źródła od płatności dokonywanych w 2015 roku zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  24.10.2016 r.
 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami