Pytanie

Zamiast dotychczasowych bonów podarunkowych chcemy wypłacić pracownikom gotówkę, aby uniknąć podatku dochodowego. Czy takie wypłaty gotówkowe z ZFŚS nazwać świadczeniami pieniężnymi?

Czy wypłata gotówki pracownikom z ZFŚS na święta, zamiast bonów towarowych, będzie zwolniona z podatku do kwoty 380 zł?
Jak należy nazwać taką wypłatę w księgach, jakie zgromadzić dokumenty, aby spełniała kryteria po nowelizacji u.p.d.o.f. w 2009 r.?

Odpowiedź

Świadczenie pieniężne, o którym mowa, będzie zwolnione od podatku. Jest bowiem sfinansowane ze środków ZFŚS, zgodnie z przepisami o działalności socjalnej.
Nie ma tutaj istotnego znaczenia nazwa świadczenia. To kwestia drugorzędna. Istotne jest to, że dane świadczenie zgodnie z przepisami zostało sfinansowane z funduszu.
Nie ma także konieczności gromadzenia jakichś specjalnych, czy też wyjątkowych dokumentów.

Uzasadnienie

Z dniem 22 sierpnia 2009 r. przepis art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) otrzymał nowe brzmienie.
Dotychczas na jego podstawie zwolnione od podatku były świadczenia rzeczowe (z wyłączeniem bonów towarowych i podobnych) finansowane ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych.

Od 22 sierpnia 2009 r. (z mocą od 1 stycznia 2009 r.) od podatku wolna jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.
Od podatku zatem wolne są także świadczenia pieniężne otrzymane przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, sfinansowane w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych.

Z przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) wynika, że z ZFŚS mogą być finansowane: różne formy wypoczynku, działalność kulturalno-oświatowa oraz sportowo-rekreacyjna, opieka nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.
Wypłata świadczenia pieniężnego na święta - których przygotowanie łączy się ze zwiększonymi wydatkami - mieści się w ramach świadczeń pomocy materialnej (finansowej). Tego rodzaju świadczenie może być finansowane z ZFŚS. Jego wypłata (w ramach ustawowego limitu) będzie zatem zwolniona od podatku dochodowego u pracowników.

Wydaje się, że nie ma tutaj istotnego znaczenia nazwa świadczenia. Można nazwać je pomocą materialną z okazji świąt, można określić jako świadczenie okolicznościowe. To kwestia drugorzędna. Istotne jest to, że dane świadczenie może być sfinansowane z funduszu.
Nie ma także konieczności gromadzenia jakichś specjalnych, czy też wyjątkowych dokumentów.

Czytaj także:

Bony świąteczne nie są zwolnione z podatku, gotówka tak