Odpowiedź:

Pojęcie „transakcji” nie obejmuje wypłaty dywidendy. Z pewnością zatem nie wpływa ona na limit transakcji – według dotychczasowych przepisów - liczony dla celów określenia obowiązku sporządzania szczególnej dokumentacji podatkowej.
Pod rządami nowych przepisów (obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.) kwestia powyższa nie jest już tak oczywista.

Uzasadnienie:

Nie wiem, czy pytacie Państwo o obecnie obowiązujący stan prawny w zakresie dokumentacji cen transferowych, czy też o przepisy obowiązujące dotychczas (do końca 2016 r.) – w kontekście określenia obowiązku sporządzania dokumentacji w związku ze sporządzeniem zeznania rocznego za 2017 r.
W kontekście przepisów obowiązujących dotychczas zauważyć trzeba, że przepisy te nakazywały ujmowanie w szczególnej dokumentacji podatkowej „transakcji”.

Przepisy nie definiowały tego, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji”. Moim zdaniem wszakże pojęcie to nie obejmuje „wypłaty dywidendy”. Wypłata dywidendy nie jest bowiem żadną transakcją, a jedynie sposobem wykonania zobowiązania ciążącego na spółce a wynikającego wprost z umowy spółki oraz przepisów prawa handlowego.

W kontekście przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r. zauważyć natomiast trzeba, że przepisy posługują się określeniem „transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju”. Jeśli mają one (w przypadku podmiotów powiązanych) „istotny wpływ” (ten zaś jest definiowany w zależności od poziomu przychodów danego podmiotu), to wówczas powstaje obowiązek sporządzenia szczególnej dokumentacji podatkowej.

Przepisy nie definiują tego, co należy rozumieć pod pojęciem „innych zdarzeń jednego rodzaju”. Wypłata dywidendy podmiotowi powiązanemu jest zdarzeniem zachodzącym między podmiotami powiązanymi. Wydaje się jednak, że liczenie dywidend do limitu „transakcji i innych zdarzeń” (celem określenia obowiązku sporządzania szczególnej dokumentacji podatkowej) jest nieracjonalne.

Być może należałoby uznać, że zastosowanie powinien mieć tutaj art. 9a ust. 3d u.p.d.o.p., z którego wynika, że obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej  nie ma zastosowania do transakcji, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych. Powyższa reguła powinna znajdować zastosowanie także do przypadku, w którym sposób określania wartości „innego zdarzenia” wynika z przepisów prawa (w tym przypadku – z przepisów prawa handlowego).

Adam Bartosiewicz, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 28.03.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów