Pytanie

Na dzień bilansowy 2012 r. utworzona została rezerwa na koszty wypłat i składek ZUS dotyczących nagrody rocznej za 2012 r. Wypłata nastąpi w marcu, podatkowo zostanie uwzględniona w marcu 2013 r. i wyłączona z kosztów podatkowych 2012 r. tylko bilansowo ujęta w rachunku wyników.
Czy jest to prawidłowe?
Czy wypłacona nagroda roczna za 2012 r. w marcu 2013 r. będzie stanowiła koszty podatkowe 2013?

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy wypłata nagrody rocznej jest dokonywana dobrowolnie czy też pracodawca ma obowiązek jej wypłaty (wynikający, przykładowo, z regulaminu wynagradzania czy zakładowego układu zbiorowego pracy), a w przypadku tej drugiej sytuacji - czy zostanie ona wypłacona w terminie wynikającym ze stosownych regulacji czy po jego upływie.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., za koszty uzyskania przychodów nie uważa się, między innymi, niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności ze stosunku pracy. Analogiczny przepis przewiduje art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p.

Przepisy powyższe stosuje się z zastrzeżeniem, odpowiednio, art. 22 ust. 6ba u.p.d.o.f. oraz art. 15 ust. 4g u.p.d.o.p. Przepisy powyższe przewidują, że należności, między innymi, ze stosunku z pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się, odpowiednio, art. 23 ust. 1 pkt 55 u.p.d.o.f. oraz art. 16 ust. 1 pkt 57 u.p.d.o.p.

Przyjmuje się, że przepisy art. 22 ust. 6ba u.p.d.o.f. oraz art. 15 ust. 4g u.p.d.o.p. mają zastosowanie również w przypadku nagród rocznych. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 listopada 2010 r. (IBPBI/2/423-1432/10/MO), w której czytamy, że "wydatki na wypłatę nagrody rocznej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie, gdy przedmiotowe świadczenia są należne pod warunkiem, że zostaną wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z uregulowań zawartych w regulaminie wynagradzania i premiowania. Środki wypłacone po tym terminie będą kosztem uzyskania przychodów w momencie wypłaty". Z kolei w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 listopada 2011 r., ILPB3/423-366/11-2/JG czytamy, że "wydatki na wypłatę nagrody rocznej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie, gdy przedmiotowe świadczenia są należne, tj. w miesiącu grudniu 2009 r. choć jej wypłata będzie miała miejsce w I kwartale 2010 r. (luty 2010 r.); nagroda została bowiem wypłacona w terminie wynikającym z zakładowego układu zbiorowego pracy".

Odpowiedź na pytanie zależy zatem od tego czy wypłata nagrody rocznej jest w przedstawionej sytuacji dokonywana dobrowolnie czy też pracodawca ma obowiązek jej wypłaty (wynikający, przykładowo, z regulaminu wynagradzania czy zakładowego układu zbiorowego pracy), a w przypadku tej drugiej sytuacji - czy zostanie ona wypłacona w terminie wynikającym ze stosownych regulacji czy po jego upływie. I tak:
1) jeżeli wypłata nagrody rocznej dokonywana jest dobrowolnie, koszt tej nagrody stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodów 2013 r., tj. roku wypłaty nagrody (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 55 u.p.d.o.f. lub art. 16 ust. 1 pkt 57 u.p.d.o.p.),
2) jeżeli pracodawca ma obowiązek wypłaty nagrody i zostanie ona wypłacona w terminie, koszt tej nagrody stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodów 2012 r., tj. ostatniego miesiąca roku, za który nagroda roczna jest należna (zgodnie z art. 22 ust. 6ba u.p.d.o.f. lub art. 15 ust. 4g u.p.d.o.p.),
3) jeżeli pracodawca ma obowiązek wypłaty nagrody i nie zostanie, koszt tej nagrody stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodów 2013 r., tj. roku wypłaty nagrody (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 55 u.p.d.o.f. lub art. 16 ust. 1 pkt 57 u.p.d.o.p.).