Zleciliśmy wykonanie ogrodu przy siedzibie naszej firmy. Otrzymaliśmy fakturę za drzewa krzewy, trawę i robociznę.
Czy wykonany na nasze zlecenie ogród przy siedzibie naszej firmy jest środkiem trwałym? Czy należy go amortyzować?
Czy ta inwestycja stanowi dla nas koszt uzyskania przychodu?

Wydatki na urządzenie i utrzymanie terenów zielonych przed siedzibą firmy wywołują wiele wątpliwości interpretacyjnych. Chodzi w szczególności o to, czy wydatki takie stanowią wydatki na reprezentację i przez to nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, czy też mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych. W przypadku uznania, że wydatki na urządzenie i utrzymanie terenów zielonych mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, pozostaje jeszcze kwestia, w którym momencie może to nastąpić - bezpośrednio w momencie poniesienia, czy też pośrednio poprzez odpisy amortyzacyjne.
W piśmie z dnia 8 marca 2006 r. sygn. 1472/ROP 1/423-43/83/06/MG Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie uznał, że wydatki poniesione przez podatnika na uporządkowaniem terenów zielonych, tj. założenie trawnika, posadzenie krzewów i drzew stanowią wydatki na reprezentację. Jak argumentował ww. urząd skarbowy reprezentacja to chęć stworzenia jak najlepszego wizerunku firmy, wystawienie na pokaz, prezentowanie, a zadbanie o estetyczny, schludny wygląd terenów zielonych wokół nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza, wiąże się z okazałością i wytwornością firmy mającą na celu wywołanie dobrego wrażenia na kontrahentach, podniesienia prestiżu firmy i pozyskiwaniu nowych klientów, co w konsekwencji może skutkować zwiększeniem przychodów osiąganych przez podatnika. Urząd nie zgodził się tym samym ze stanowiskiem podatnika przedstawionym we wniosku, że założenie trawnika oraz posadzenie typowych drzew i krzewów ma na celu utrzymanie posesji w odpowiednim porządku oraz zachowanie dobrego stanu technicznego nieruchomości i nie świadczy o zbytniej okazałości czy zamożności firmy. Podobny pogląd przedstawiła także Izba Skarbowa w Gdańsku w piśmie z dnia 2 marca 2004 r. sygn. BI/005/0875/03.

Przeciwny pogląd przedstawił natomiast Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w interpretacji z dnia 7 maja 2007 r. sygn. 1471/DPR2/423-26/07/JB/MT uznając, że dbanie o estetyczny, schludny wygląd terenów zielonych należy do obowiązku każdego właściciela nieruchomości, a założenie trawnika, jak również posadzenie drzew i krzewów ma na celu utrzymanie posesji w odpowiednim porządku oraz zachowanie dobrego stanu technicznego nieruchomości. Tym samym ww. urząd skarbowy stwierdził, że utrzymanie terenów zielonych nie odbiega od zwyczajowo przyjętych wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dlatego też nie stanowi wydatków na reprezentację. Zdaniem tego organu wydatki te stanowią koszty uzyskania przychodów bieżącej działalności firmy. Stanowisko takie zaprezentował również Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna w piśmie z dnia 8 maja 2007 r. sygn. I-415/34/07 oraz Izba Skarbowa w Opolu w piśmie z dnia 14 czerwca 2007 r. sygn. PDI/42181-0001/07/KMA, a także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 marca 2002 r. sygn. akt I SA/Wr 1882/99.

Dodać należy, że Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w ww. piśmie z dnia 7 maja 2007 r. zaznaczył jednak, że gdyby zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych, ze względu na swoją okazałość, odbiegało od zwyczajowo przyjętego w danej branży i okolicy, działania te należałoby uznać za reprezentację i wydatki z tym związane nie stanowiłyby kosztów uzyskania przychodów.

Wątpliwości podatników dotyczą także kwestii, czy wydatki na utworzenie terenów zielonych nie powinny zwiększać wartości początkowej budynków przed którymi się znajdują. Urząd Skarbowy w Grajewie w piśmie z dnia 10 października 2006 r. sygn. PD-415/4180/GK-1/XVIII-1/06 wskazał, że zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych w skład budynku jako pojedynczego obiektu wlicza się tzw. obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie, itp. Wydatki na powstanie takich obiektów pomocniczych zwiększają wartość początkową nowo wybudowanego budynku. Zdaniem ww. organu podatkowego założenia trawnika, posadzenia roślin i krzewów, mimo bezpośredniego odniesienia do tego budynku, nie można zakwalifikować jako obiektów pomocniczych. Co za tym idzie wydatków związanych z założeniem zieleni wokół budynku biurowego nie należy zaliczać do wartości początkowej nieruchomości. Tym samym wydatki na utworzenie terenów zielonych mogą stanowić bezpośrednio koszty uzyskania przychodów.

Zauważyć również należy, że urzędy skarbowe zgodnie uznają, że wydatki na zagospodarowanie terenu oraz założenie zieleni poniesione po przekazaniu obiektów do używania, nie są wydatkami poniesionymi na ulepszenie środków trwałych i nie mogą zwiększać ich wartości. Ulepszeniem jest, bowiem działanie, w którego wyniku obiekt uzyskuje większą wartość użytkową od posiadanej przezeń w momencie przyjęcia do używania po raz pierwszy lub po uprzednim ulepszeniu. Ulepszenie wartości użytkowej może się przejawiać: wydłużeniem przewidywanego okresu używania, zwiększeniem powierzchni lub komfortu budynku, podwyższeniem zdolności wytwórczej maszyn i urządzeń, poprawą jakości uzyskiwanych za pomocą produktów, obniżeniem kosztów eksploatacji itp. Ponieważ wydatki na zagospodarowanie terenu oraz założenie zieleni poniesione po przekazaniu obiektów do używania nie są wydatkami poniesionymi na ulepszenie środków trwałych, nie mogą zwiększać ich wartości. Stanowisko takiej zajął m.in.: Świętokrzyski Urząd Skarbowy w piśmie z dnia 5 sierpnia 2004 r. sygn. RO/436/147/2004, Urząd Skarbowy w Chełmie w piśmie z dnia 6 września 2004 r. sygn. DR/423-1/04, czy też Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim w piśmie z dnia 10 listopada 2006 r. sygn. US.I/1.423/7/2006 wskazując, że wydatki poniesione na urządzenie terenów zielonych po zakończeniu inwestycji oraz na utrzymanie stanu technicznego i estetycznego terenu nie są wydatkami na ulepszenie środków trwałych i nie mogą zwiększać ich wartości. Wydatki takie stanowią jednak koszty uzyskania przychodów bieżącej działalności w dacie ich poniesienia, ponieważ mają one pośredni związek z uzyskanym przychodem.

Reasumując powyższe rozważania - w mojej ocenie - wydatki poniesione na urządzenie terenów zielonych po zakończeniu inwestycji oraz na utrzymanie stanu technicznego i estetycznego terenu nie są wydatkami na ulepszenie środków trwałych i nie mogą zwiększać ich wartości. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) powyższe wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów, ponieważ mają pośredni związek z uzyskanym przychodem. Wydatki te stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Marek Jurek