Pytanie
Osoba fizyczna otrzymała środki w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" POKL na otwarcie działalności gospodarczej w zakresie usług ubezpieczeniowych.
W związku z tym poniosła koszty w postaci aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika jako zabezpieczenia zwrotu środków (dotacji) wraz z odsetkami oraz odpisów aktu notarialnego.
Czy poniesione wydatki można uznać jako koszty uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2012 r.
Co do zasady, wydatki związane z pozyskaniem i obsługą dotacji stanowią podatkowe koszty uzyskania przychodu. Wydatki na pozyskania dotacji, realizację projektu mają na celu rozwój firmy, wzrost jej konkurencyjności, poprawę funkcjonowania. Niewątpliwie są to wydatki ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
Uzasadnienie
Jeżeli wydatek został sfinansowany ze środków własnych podatnika, to moim zdaniem nie ma przeszkód by zaliczyć go do podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Poniesienie wydatku było konieczne w celu pozyskania wsparcia. Każdy beneficjent projektu ma obowiązek przedstawić zabezpieczenia prawidłowej jego realizacji. Przedsiębiorca, spośród kilu form zabezpieczenia wybrał akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
Jeżeli jednak poniesiony wydatek był kosztem kwalifikowanym objętym wsparciem, to wydatek nie może być uznany za koszt podatkowy.
Dofinansowanie otrzymane w ramach Działania 6.2 POKL od dnia 1 stycznia 2010 r., objęte jest zwolnieniem od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.
Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 56 u.p.d.o.f., wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane ze środków, które są zwolnione od opodatkowania nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
Edyta Zaniewicz